Thông tin chi tiết

  Coâng ty Thanh Nieân X.P ñöôïc Sôû keá hoaïch vaø ñaàu tö - Phoøng ñaêng kyù kinh doanh Tænh Ñoàng Nai vaø Sôû LÑTBXH Tænh Ñoàng Nai caáp giaáy pheùp. Vôùi ñoäi nguõ caùn boä, nhaân vieân naêng ñoäng vaø nguoàn lao ñoäng cung öùng doài daøo. 

       Thöa Quyù Coâng ty trong quaù trình kinh doanh saûn xuaát cuûa doanh nghieäp mình, raát caàn moät ñoäi nguõ lao ñoäng laøm vieäc theo moät ñôn haøng ngaén haïn hoaëc caàn moät soá löôïng lao ñoäng laøm vieäc oån ñònh laâu daøi cho quaù trình saûn xuaát. Trong xu theá ñieàu kieän thieáu nguoàn nhaân löïc nhö hieän nay haàu heát caùc doanh nghieäp chuyeån sang cô cheá söû duïng lao ñoâng thueâ ngoaøi (thueâ lao ñoäng thôøi vuï, thueâ lao ñoäng laøm hôïp ñoàng gia coâng theo ñôn töøng ñôn haøng) cuûa caùc Coâng ty coù chöùc naêng dòch vuï cung öùng lao ñoäng, giôùi thieäu vieäc laøm, chöùc naêng gia coâng caùc maët haøng coâng nghieäp, veä sinh coâng nghieäp…