Khách hàng

CÔNG TY THANH NIÊN X.P 

Số 37, Đường Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 061.3994841  - Fax : 061.3994606 – DĐ : 0909.328164

                                                                                               

DANH SÁCH MỘT SỐ KHÁCH HÀNG THUÊ LAO ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG HÓA

Số tt

Công ty

Địa chỉ

Ngành sx

Giới tính

Nhà đầu tư

01

Muto

Biên Hòa 2

 Điện Tử

Nữ

Nhật Bản

02

Mabuchi

 

Biên Hòa 2

 

Điện Tử

 

Nữ

 

Nhật Bản

03

Taekwang

 

Biên Hòa 2

Giaøy da

Nam/

Nữ

Hàn Quốc

04

Kobe

 

 

Biên Hòa 2

Khuôn mẫu

Nam

 

 

Nhật Bản

05

Epic

 

Biên Hòa 2

May mặc

 

Nữ

Ấn độ

06

Olam

 

Biên Hòa 2

Thực phaåm

Nam/

Nữ

 

Ấn độ

07

Ojitex

 

Biên Hòa 2

Bao bì

Nam/

Nữ

 

Nhật Bản

08

Dongjin vn

Long Bình

Moto điện

Nam/

Nữ

Hàn Quốc

09

Taekwang mtc

Long Bình

Giày da

Nam/

Nữ

 

Nhật Bản

10

Nectokin

Long Bình

 

Điện Tử

 

Nữ

 

Nhật Bản

11

Movina

Long Bình

May noùn

 

Nữ

 

Hàn Quốc

12

New

Amata

Pt xe hôi

Nam/

Nữ

 

Nhật Bản

13

Namyang

Amata

May mặc

 

Nữ

 

Hàn Quốc

14

Jing meng

Amata

Dệt may

 

Nữ

Đài Loan

15

Unipax

Amata

May mặc

 

Nữ

 

Hàn Quốc

16

Ritek

Amata

Baêng ñóa

Nam/

Nữ

Đài Loan

17

Unitek

Amata

Hoá chất

Nam

 

Ấn độ

18

Nidec Vieät Nam

Khu cn Cao

 

Điện Tử

 

Nữ

Nhật Bản

19

Niedec Sankyo

Khu cn Cao

 

Điện Tử

 

Nữ

 

Nhật Bản

20

Niedec Sever

Khu cn Cao

 

Điện Tử

 

Nữ

 

Nhật Bản

21

Nidec Tosok

Khu cx Tân Thuận

 

Điện Tử

 

Nữ

 

Nhật Bản

22

Forimex

Thủ Đức

Gỗ

Nam/

Nữ

Việt Nam

23

Stosac

Hố Nai

Bao bì

Nam/

Nữ

Ấn độ

24

Masan

 

Bình Dương

Thực phẩm

Nam/

Nữ

Việt Nam

25

Taân Phuù

 

Bình Dương

Gỗ

Nam/

Nữ

Việt Nam

26

Sunbu

 

Bình Dương

Khuôn mẫu

Nam/

Nữ

 

Hàn Quốc

27

Interwoo

 

Bình Dương

Gỗ

Nam/

Nữ

Châu Âu

28

Elic

 

Bình Dương

 

Điện Tử

 

Nữ

 

Nhật Bản

29

Sotosac

Hố nai

Bao bì

Nam/

Nữ

Ấn độ

30

Hoøa Bình

 

Hố nai

Gỗ

Nam/

Nữ

Việt Mỹ

31

Derlu

 

Hố nai

Nhựa

Nam/

Nữ

Đài Loan

32

Seewell

 

Hố nai

Cơ khí

Nam

 

 

Đài Loan

33

Ñieän Quang

Biên Hòa  1

Điện

Nam/

Nữ

Việt Nam

34

Korea

 

 

Biên Hòa 1

Xốp

Nam/

Nữ

Hàn Quốc

35

Haøn Vieät

Biên Hòa  1

 

Điện Tử

 

Nữ

 

Hàn Quốc

36

ASY

 

Biên Hòa 2

Gỗ

Nam/

Nữ

Đài loan

37

Sgx

Bình Dương

Giày da

 

Nữ

 

Hàn Quốc

38

Yc tec

Bình 

Dương

Giày da

 

Nữ

 

Hàn Quốc

39

Hansoll

Bình 

Dương

 

Dệt

Nam/

Nữ

 

Hàn Quốc

40

Globdying

Long Thành

 

Dệt

Nam/

Nữ

 

Hàn Quốc

41

Washi washi

Tam Phước

Dệt

Nam/

Nữ

 

Hàn Quốc

42

Foster

Bình 

Dương

 

Điện Tử

 

Nữ

 

Nhật Bản

Ngòai ra còn có mặt các Công ty, Xí nghiệp khác taị các tĩnh thành Đồng Nai, Bình Dương, Tp.HCM./.

                                                                Thay Mặt Công Ty TNHH Thanh Niên X.P

                                                                                   Giám Đốc

                                                                                                    Tôn Đức Thịnh